شرایط احزار هویتوبسایت ما را در ادرس https://www.parsicash.com/  باز کنید، سپس کارت ملی خود را با دست کنار مانیتور قرار داده و یک عکس از کارت ملی در این حالت بگیرید،  یا اینکه در حالی که کارت شناسایی را در دست دارید رو به آینه ایستاده و در این حالت عکس را بگیرید سپس این عکس را برای ما ارسال کنید. همچنین شماره کارتهایی که از آنها خرید می کنید باید به اسم خود شما بوده و قبلا آن شماره کارت را به ما اعلام نمایید. 
توجه داشته باشید  که احراز هویت تنها جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی تبهکاران از هویت و اطلاعات شما بوده